Patologický slovník

A

 • abces - ohraničený hnisavý zánět hlubokých tkání
 • aberace - úchylka
 • ablace - snesení
 • abúzus - nadměrné používání
 • acidóza - snížení pH
 • adaptace - přizpůsobení
 • adenom - benigní nádor ze žlázového epitelu
 • adultní - postihující dospělý věk
 • agens - činitel
 • agranulocytóza - chybění granulocytů
 • acholický - bez žluče
 • akromegalie - zvětšení koncových částí těla (nos, prsty ...)
 • akutní - rychlý
 • albinismus - úplné chybění melaninu u jedince
 • albumin - druh bílkoviny krevní plazmy
 • alergie - přecitlivělost
 • alergeny - antigenní látky zevního původu
 • alkalóza - zvýšení pH
 • alterace - změna
 • amputace - odříznutí
 • anamnéza - předchorobí
 • anaerobní - bez přístupu vzduchu
 • anémie - úbytek krevního barviva
 • aneurysma - výduť stěny srdce, cévy
 • angiopatie - patologické poškození cévy
 • angína - zánětlivé onemocnění mandlí
 • ankylóza - znehybnění kloubu
 • anomálie - vrozené odchylky od normálního vývoje
 • apatie - netečnost
 • apendicitida - zánět apendixu
 • apoplexie - mrtvice
 • artritida - zánět kloubu
 • arytmie - porucha srdečního rytmu
 • ascites - tekutina v břišní dutině
 • astma - záchvatovitá dušnost
 • ataka - útok (vzplanutí nemoci)
 • ateroskleroza - kornatění tepen
 • autogenní - mající původ sám v sobě
 • autoimunita - imunita proti vlastnímu organismu
 • autolýza - samonatrávení způsobené enzymy vlastních tkání
 • autonomie - částečná nezávislost
 • autosomy - somatické chromosomy
 • azotémie - zvýšené množství dusíkatých látek v krvi

B

 • bazilární - postihující spodní část mozku
 • biopsie - vyšetření části těla živého člověka patologem
 • bronchopneumonie - zánět průduškového stromu a plicních sklípků
 • bronchiektázie - chorobné rozšíření bronchu

C

 • calor - teplo
 • celulizace - výskyt buněk
 • cirhóza - chronické onemocnění jater
 • cyanóza - modorfialové zbarvení sliznic a kůže
 • cytologie - nauka o mikroskopické stavbě buněk
 • cytotoxický - toxický pro buňky

D

 • deficit - ztráta
 • dekompenzace - nevyrovnaný
 • dekomprese - snížení tlaku
 • demarkanční - ohraničující
 • demineralizace - úbytek minerálů
 • dependentní - závislý
 • depistáž - aktivní vyhledávání onemocnění
 • dermatomykoza - kožní onemocnění vyvolané houbovitými mikroorganismy
 • diabetes mellitus - cukrovka
 • diagnóza - rozpoznání nemoci
 • dilatace - rozšíření
 • dispenzarizace - soustavná péče
 • dispozice - sklon, náchylnost
 • distorze - podvrtnutí kloubu
 • dolor - bolest
 • duodenitida - zánět duodena
 • dysenterie - střevní úplavice
 • dysurie - bolestivé močení
 • dyspnoe - dušnost

E

 • edém - otok
 • emfyzém - rozedma
 • empyém - nahromadění hnisu v tělní dutině
 • encefalitida - zánět mozku
 • encefalomalacie - kolikvační nekróza mozku
 • endogenní - vnitřního půvosu
 • endokarditida - zánět srdeční nitroblány
 • endoskopie - pozorování tělní dutiny pomocí optického přístroje
 • endotel - výstelka oběhového systému
 • enteritida - zánět střeva
 • enzymopatie - nemoc, jejíž podstatou je defekt enzymu
 • eroze - velmi povrchovitý defekt
 • erysipel - růže (streptokokové onemocnění kůže)
 • erytém - zčervenání kůže
 • erytroblasty - druh nezralých červených krvinek
 • etiologie - příčina nemoci
 • exacerbace - akutní vzplanutí chronické choroby
 • excize - vyříznutí
 • exogenní - zevního původu
 • exsudace - tvorba zánětlivého výpotku
 • expirium - výdech
 • extirpace - vytržení, vyloupnutí
 • extravaskulární - uložený mimo cévy

F

 • fagocytóza - pohlcování částic buňkami
 • feochromocytom - nádor dřeně nadledvin
 • fibroblast - aktivovaný fobrocyt
 • fibrocyt - základní klidová buňka vyziva
 • fistula - píštěl
 • fixace - upevnění
 • flebitida - zánět žíly
 • flegmona - hnisavý zánět hlubokých tkání bez ohraničení
 • folikulitida - zánět vlasového váčku
 • fraktura - zlomenina
 • furunkl - hnisání vlasového váčku a okolní škáry
 • fylogeneze - vývoj živočišných druhů

G

 • gametopatie - vrozené vady vzniklé poruchou pohlavních buněk
 • genotyp - soubor všech genů jedince
 • gigantismus - obří vzrůst
 • glie - podpůrné buňky, které tvoří s neurony CNS
 • glositida - zánět jazyka
 • glykogenóza - vrozená metabolická vada glykogenu
 • granulom - uzlíkovitý zánětlivý útvar
 • gynekomastie - výskyt prsů ženského tvaru u muže

H

 • hematom - krevní výron
 • hemodialýza - dialýza krve umělou ledvinou
 • hemochromatóza - porucha metabolismu železa
 • hemolýza - rozpad erytrocytů s uvolňováním hemoglobinu
 • hemoragie - krvácení
 • hepatikolitiasa - přítomnost kamenů ve společném jaterním výcodu
 • hepatitida - zánětlivé onemocnění jater
 • hepatocyt - jaterní buňka
 • hermafroditismus - pohlavní obojetnost
 • heterosomy - pohlavní chromosomy; určují pohlaví
 • hillus - stopka, místo vstupu hlavních cév do orgánu
 • histologie - nauka o mikroskopické stavbě tkání a buněk
 • hydroperikard - tekutina v osrdečníkové dutině
 • hydrops - naplnění tekutinou; otok
 • hydroureter - hromadění moči v močovodu
 • hygrom - vodnatý nádorovitý útvar
 • hyperémie - překrvení
 • hypercholesterolémie - zvýšený obsah cholesterolu v krvi
 • hyperkapnie - zvýšení obsahu oxidu uhličitého v krvi
 • hyperlipoproteinémie - zvýšený obsah lipoproteinů v krvi
 • hyperplazie - zvětšení části organismu zmnožením buněk
 • hypertenze - zvýšený krevní tlak
 • hypovitaminóza - nemoc z nedostatku vitamínů
 • hypovolémie - snížený objem krve

CH

 • chemotaxe - aktivní pohyb za chemickou látkou
 • cholesterol - látka lipidové povahy, součást buněčných membrán
 • choriokarcinom - zhoubný nádor z plodové vody placenty
 • chronický - vleklý

I

 • ileus - střevní neprůchodnost
 • imunizace - získávání imunity
 • imunokomlex - komlex antigenu s protilátkami
 • indurace - zvýšení tuhosti
 • inkopatibilní - neslučitelný
 • inspirium - nádech
 • intersticiální - vmezeřený
 • intoxikace - otrava
 • ischémie - nedostatečný přívod okysličené krve do tkáně

J

 • juvenilní - postihující mladý věk

K

 • kachexie - vyhublost
 • kalcifikace - zvápenatění
 • kalus - svalek, místo srůstu fraktury
 • kauzální - příčinný
 • karnifikace - organizace fibrinozního exsudátu v plicích
 • karyotyp - morfologický obraz všech chromosomů jednotlivce
 • kaverna - dutina
 • kazeifikace - zesýrovatění
 • kolikvace - zkapalnění
 • kompenzace - vyrovnaný
 • komplikace - další patologický proces, zhoršující se stav
 • kyretáž - výškrab

L

 • laryngitida - zánět hrtanu
 • latentní - skrytý
 • leptomeningitida - zánět měkkých mozkových plen
 • letargie - chorobná spavost
 • leukémie - zhoubný nádor z bílých krvinek
 • leukocytóza - zmnožení leukocytů v krvi
 • leukoplakie - rohovějící ložisko na slizničním povrchu
 • lipidóza - enzymopatie (vrozená vada) metabolismu lipidů
 • lipom - nezhoubný nádor z tukové tkáně
 • lymfadenitida - zánět lymfatické uzliny
 • lymfangoitida - zánět lymfatické cévy
 • lytický - způsobující rozpuštění

M

 • makroangiopatie - nemoc velkých cév
 • makrofág - velká; fagocytující buňka
 • makroskopie - pozorování okem
 • malformace - vrozená tvarová úchylka
 • meningitida - zánět mozkových plen
 • mastitida - zánět mléčné žlázy
 • mediátor - zprostředkující činitel
 • meningiom - benigní nádor mozkomíšních obalů
 • mikroangiopatie - nemoc malých cév
 • miliární - tečkovitý
 • mitóza - způsob dělení buněk
 • monosomie - patologická přítomnost jediného chromosomu v páru
 • morfologie - nauka o tvaru, vzhledu
 • mozaicismus - přítomnost buněk s různým karyotypem v jednom organismu
 • mukopolysacharidóza - vrozená metabolická vada hlenovitých sacharidů pojivových aj. tkání
 • multifaktoriální - týkající se mnoha činitelů

N

 • nazofaryngitida - zánět nosohltanu
 • nefropatie - onemocnění ledvin
 • neuropatie - nemoc nervů
 • neutropenie - nedostatek neutrofilních granulocytů
 • nekróza - odumřelá část živého organismu
 • nodózní - uzlovitý
 • nozokomiální - nemocniční

O

 • obezita - otylost
 • obstrukce - uzávěr, překážka
 • oligurie - snížená tvorba moči
 • oportunní infekce - vyvolaná málo patogenními nebo nepatogenními původci
 • opsonin - látka zvyšující fagocytózu
 • osteomalacie - měknutí kostí při hypovitaminóze D dospělých
 • osteomyelitida - zánět kosti a kostní dřeně

P

 • panmyelopatie - poškození kostní dřeně
 • papilom - benigní nádor
 • patogenní - způsobující nemoc
 • paréza - částečné ochrnutí
 • paroxyzmální - záchvatovitý
 • penetrace - proniknutí
 • perforace - proděravění
 • peroperační - v průběhu operace
 • perfuze - průtok, proplachování
 • pigment - barevná látka
 • plegie - úplné ochrnutí
 • pleuritida - zánět pohrudnice a poplicnice
 • polakisurie - časté nucení na močení
 • poliferace - množení buněk
 • poliomyelitida - zánět šedé hmoty míšní
 • polyartritida - současný zánět několika kloubů
 • posthemoragický - po krvácení
 • prekanceróza - přednádorová změna
 • prognóza - předpověč průběhu nemoci
 • progresivní - pokračující k zhoršování stavu
 • proktitida - zánět rekta
 • proktokolitida - zánět rekta a tračníku
 • proliferace - množení buněk; někzvýšené dělení bu
 • pseudomembrána - nepravidelná blána
 • punkce - nabodnutí
 • pustula - dutinka v pokožce, obsahující hnis
 • prevence - předcházení
 • pyelonefritida - zánět ledvinné pávičky a ledviny
 • pyogenní - vyvolávající hnisání

R

 • radioresponzibilní - schopný odpovědi na ozařování
 • radiorezistentní - odolný k ozařování
 • radiosenzitivní - citlivý k ozařování
 • relativní - poměrný
 • resekce - vytnutí
 • regenerace - obnovování buněk
 • regresivní - zpětný pochod
 • reinfekce - opaková nákaza stejným mikrobem
 • rejekce - odmítnutí
 • relaps - zvrat k předešlému horšímu stavu
 • reminentní - kolísající
 • remise - dočasný ústup
 • reparační - opravný
 • revmatoidní - podobný revmatismu
 • rezistentní - odolný
 • ruptura - prasknutí

S

 • salpingitida - zánět vejcovodu
 • sedimentace - klesání a usazování krvinek v krevní plazmě
 • senzibilizace - zvyšování citlivosti
 • sepse - zaplavení organismu bakteriemi
 • sinusitida - zánět vedlejších nosních dutin
 • soor - bělavé povlaky sliznic; moučnivka
 • splanchnomegalie - zvětšení vnitřních orgánů
 • sputum - vykašlaný hlen
 • steatóza - ztukovatění tkání původně netukových; regresivní změna
 • stenóza - zúžení
 • sterkorální - mající vztah ke stolici
 • strangulace - zaškrcení
 • skirhus - tuhý karcinom obsahující velké množství vaziva
 • superinfekce - navazující na jinou infekci
 • symptom - příznak nemoci
 • syndrom - soubor příznaků
 • synkopa - náhlá ztráta vědomí

Š

 • šok - selhání periferního oběhu

T

 • tamponáda - akutní vyplnění dutiny např.: krví
 • terapie - léčba
 • tonzilitida - zánět mandlí
 • toxémie - přítomnost jedu v krvi
 • toxin - jed
 • toxikománie - chorobná závislost na určité látce (droze)
 • tracheitida - zánět průdušnice
 • transudát - edémovitá tekutina; neobsahuje bíkoviny
 • trauma - úraz
 • transmulární - postihující stěnu v celé tloušťce
 • trisomie - ztrojení chromosomu
 • trombarteriitida - zánět tepny spojený s její trombózou
 • trombocytopenie - nedostatek krevních destiček
 • tromboflebitida - zánět žíly spojený s její trombózou
 • tuberkul - uzlíkovitý zánět

U

 • ulcus - vřed
 • urémie - stav selhání ledvin se zvýšením koncentrace kyseliny močové

V

 • varix - nepravidelně rozšířená žíla přeplněná krví; městka
 • vaskulitida - zánět cév
 • venostáza - městnání krve v žilách
 • venula - nejmenší část žilního řečiště za kapilárou
 • vezikula - puchýřek
 • virémie - stav, kdy v krvi kolují viry
 • virilismus - výskyt mužských pohlavních znaků u ženy
 • virulence - schopnost mikroorganismu vyvolávat onemocnění
 • viscerální - týkající se orgánů
 • vizkozita - vazkost, její zvýšení odpovídá snížení tekutosti

X

 • xantelazma - nažloutlý až žlutý kožní nádorkovitý útvar očních víček
 • xantom - nažloutlý až žlutý nádor, tvořený buňkami fagocytujícími cholesterol